fbpx

"Coding The Future"​

           โครงการดีๆ จาก Microsoft, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Software park Thailand และ SCB Academy ที่ต้องการสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มจาก 0 ได้ภายใน 6 เดือน สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง กำลังหางาน ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการจะหาโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

 

จุดเด่นของโครงการ

 

 • หลักสูตรอ้างอิงหลักสูตรระดับโลก ที่เป็น curriculum สอนปริญญาตรีด้าน Software Engineer 
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน

 • เป็นการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนได้ตามความสะดวก

 • มี Project ให้ลองทำจริง

 • มีที่ปรึกษาคอยช่วยแนะนำระหว่างการเรียนรู้

 • เป็นเนื้อหาที่เคยมีผู้ที่เรียนจบแล้วสามารถหางานได้จริง

 • ได้ certificate ที่รับรองโดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Microsoft, Software park Thailand และ SCB Academy

 • แบ่งระดับของการจบเป็น 4 level (กรณีต้องการจบภายใน 6 เดือน) Level 01 ใช้เวลาสัปดาห์ละ 35 ชม. เรียนจบครบทุกด่านพื้นฐาน มีความรู้ และทำงานจริงได้ Level 02 ใช้เวลาสัปดาห์ละ 45 ชม. เพื่อผ่านด่านความอดทน เพิ่มโจทย์พิเศษ Level 03 (เกียรตินิยมอันดับ 2) ใช้เวลาสัปดาห์ละ 55 ชม. ข้ามเส้นความอดทน และสามารถตะลุยได้ไปถึงเนื้อหา และได้ฝึกทักษะขั้นกลาง Level 04 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ใช้เวลาสัปดาห์ละ 70 ชม. ข้ามเส้นความอดทน และสามารถตะลุยได้ไปถึงเนื้อหา และได้ฝึกทักษะขั้นเทพ

เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่สนใจงานในวงการไอที โดยเฉพาะสายโปรแกรมเมอร์

 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน

 • ผู้ที่กำลังหางานที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน และอนาคต

 • ผู้ที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพที่ต้องใช้การ Coding

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

 • Introduction to Computer Science (Pre-camp)

 • HTML/CSS

 • Javascript + OOP

 • Algorithm for Web Development

 • Vue.JS

 • Database with MySQL

 • Basic Java

 • Web Development Project With Java & Java Spring + Projects

 • Deployment in Linux server and Dockers- Mathematic for coding

 • Systems development (e.g., security, safety, performance, effects of scaling, and feature interaction)

 • Evaluating cost-effective solutions- Group dynamic and communication- Software Modeling and Analysis- Business Requirement Analysis

 • Essential Document for Programmers- Software Design Principle

 • UX / UI

 • Design Pattern- Unit Test and TDD

 • Performance Test

 • Debugging & Test Tools- Agile & Scrum Project Management- Software Quality Control- Secure Coding

รูปแบบการเรียนรู้

 • ดูวีดีโอบทเรียนที่บันทึกไว้ล่วงหน้า

 • ดูบทเรียนซ้ำได้

 • มี TA คอยตอบคำถาม

 • มีการทำงานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนร่วมรุ่น

 • มี Project ให้ได้ลงมือทำจริง

 • ระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณ 6-12 เดือน

ระยะเวลา และเงื่อนไขของโครงการ 

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 (ทีมงานจะเป็นผู้จัดสรรผู้มีสิทธิได้เข้าเรียนก่อนหลังตามความเหมาะสม โดยถือเอาผลการตัดสินของทีมงานเป็นที่สิ้นสุด)
 • ทุกท่านจะได้เรียน Pre-Course (7-10 ชม.) เพื่อสำรวจความตั้งใจจริงของตนเองว่าจะไปต่อในโครงการนี้หรือไม่
 • ทุกท่านที่ส่ง Project ครบถ้วน จะได้รับ Certificate ที่รับรองโดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Microsoft*, Software Park Thailand และ SCB Academy
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิการเสนอตำแหน่งงานให้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติพร้อม โดยดูจากความสามารถ และความตั้งใจ ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ของโครงการ

"Smart Kids Code"

                     โครงการดีๆ จาก Microsoft, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Software park Thailand และ SCB Academy ที่ต้องการสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มจาก 0 ได้ภายใน 6 เดือน สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง กำลังหางาน ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการจะหาโอกาสเติบโตในสายอาชีพ บมจ. ทีโอที โดย สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ได้นำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินโครงการในลักษณะการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Coding ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจผ่านโครงการ “Smart Kids Code” ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ

 

 จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ได้เรียนหลักสูตร e-learning ที่คัดสรรเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสำหรับใช้พัฒนาทักษะ Coding โดยมีเนื้อหาเหมาะสมกับครูผู้สอน ตั้งแต่ระดับ ป.1 – . 6 และระดับอาชีวศึกษา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หลักสูตร และ ทุกหลักสูตรเรียนฟรี  พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบทุกข้อสงสัยในการเรียนผ่านสื่อโซเชียล
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่มีความพร้อมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   หากต้องการเรียนรู้ทักษะ Coding ผ่านสื่อการสอน Smart Robot, IoT และ Smart Farm ซึ่งสื่อชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้เรียนสนุก มีความสุข และใช้ในชีวิตจริงได้   โครงการ ฯ ยินดีให้การสนับสนุนวิทยากร และสื่อการสอนในการจัดสัมมนา   
 • ครงการฯจะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะ Coding ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ บมจ.ทีโอที

กลุ่มเป้าหมาย

 • โรงเรียน ครู อาจารย์

 • นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง มัธยมปลาย

 • ผู้ปกครอง

 • ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ เรียน

 •  พนักงาน TOT ที่สนใจเรียนเพื่อไปสอนต่อ

หลักสูตร

 • Scratch 1 (หลักสูตร 5 วัน)

 • Scratch 2

 • Python 1 (หลักสูตร 2 วัน)

 • Python 2

 • Thunkable

 • Sticker Line

 •  SKC Robot 

 • Workshop Code Their Dreams 

 • Motion Info Graphic